ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه جشنواره
یاسمن حسن زاده دریچه متوسطه دوم سمپاد فرزانگان جشنواره عکس
یاسمن حسن زاده رهایی متوسطه دوم سمپاد فرزانگان جشنواره عکس
یاسمن حسن زاده نسل ها متوسطه دوم سمپاد فرزانگان جشنواره عکس
یاسمن حسن زاده تناقض متوسطه دوم سمپاد فرزانگان جشنواره عکس
یاسمن حسن زاده نگاه متوسطه دوم سمپاد فرزانگان جشنواره عکس
یاسمن حسن زاده رهگذر متوسطه دوم سمپاد فرزانگان جشنواره عکس
یاسمن حسن زاده روزنه ی روشنایی متوسطه دوم سمپاد فرزانگان جشنواره عکس
یاسمن حسن زاده لیوان متوسطه دوم سمپاد فرزانگان جشنواره عکس
یاسمن حسن زاده نگاه وارونه متوسطه دوم سمپاد فرزانگان جشنواره عکس
یاسمن حسن زاده قفل متوسطه دوم سمپاد فرزانگان جشنواره عکس
یاسمن حسن زاده پیرِ پیاده رو متوسطه دوم سمپاد فرزانگان جشنواره عکس
یاسمن حسن زاده در جستجوی عدالت متوسطه دوم سمپاد فرزانگان جشنواره عکس
مبین نسرین فر غدیر خـدا هنرستان هنرستان پسرانه فرهنگ جشنواره گرافیک
مبین نسرین فر حاکم سبز هنرستان هنرستان پسرانه فرهنگ جشنواره عکس
مبین نسرین فر استوار هنرستان هنرستان پسرانه فرهنگ جشنواره عکس