ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه جشنواره
مبین نسرین فر دم صبح هنرستان هنرستان پسرانه فرهنگ جشنواره عکس
مبین نسرین فر در اوج ولی تنها هنرستان هنرستان پسرانه فرهنگ جشنواره عکس
مبین نسرین فر پیراهن قرمزی هنرستان هنرستان پسرانه فرهنگ جشنواره عکس
امیرمهدی مهرگان آیکون مسابقه جنگ شیرین متوسطه اول سرای اندیشه جشنواره گرافیک
امیرمهدی مهرگان پوستر اطلاع رسانی مسابقه جنگ شیرین متوسطه اول سرای اندیشه جشنواره گرافیک
امیرمهدی مهرگان پسر دریایی متوسطه اول سرای اندیشه جشنواره گرافیک
امیرمهدی مهرگان اخلاص بزرگ،مرد بزرگ متوسطه اول سرای اندیشه جشنواره گرافیک
امیرمهدی مهرگان #دوچرخه متوسطه اول سرای اندیشه جشنواره گرافیک
اریا زمانی کوری متوسطه اول خوارزمی جشنواره عکس
اریا زمانی مهراب متوسطه اول خوارزمی جشنواره عکس
اریا زمانی گل... متوسطه اول خوارزمی جشنواره عکس
اریا زمانی مهراب کوه متوسطه اول خوارزمی جشنواره عکس
اریا زمانی زمستان متوسطه اول خوارزمی جشنواره عکس
اریا زمانی کوری متوسطه اول خوارزمی جشنواره گرافیک
امیرمهدی مهرگان روحت شاد متوسطه اول سرای اندیشه جشنواره گرافیک