ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه جشنواره
محمد مهدی صالحی لوگو برای شرکت لیچی متوسطه اول شهید اژه ای دو اصفهان ناحیه یک جشنواره گرافیک
امیرمهدی مهرگان اوج ثریا متوسطه اول سرای اندیشه جشنواره گرافیک
امیرمهدی مهرگان سوپر ننه متوسطه اول سرای اندیشه جشنواره گرافیک
امیرمهدی مهرگان آیکون(نگارک) متوسطه اول سرای اندیشه جشنواره گرافیک
حامد بهرام قناد ganmation film group متوسطه اول معراج اندیشه جشنواره گرافیک
ماهان یوسفی پوستر جشنواره تدریس دانش آموزی متوسطه اول مدرسه سرای اندیشه جشنواره گرافیک
محمد امین غلامی باب سلامت هنرستان کوشش جشنواره گرافیک
محمد امین غلامی باب دانا هنرستان کوشش جشنواره گرافیک
محمد امین غلامی باب گفتگو هنرستان کوشش جشنواره گرافیک
محمد امین غلامی باب قرآن هنرستان کوشش جشنواره گرافیک
محمد امین غلامی باب ، صدای دوم هنرستان کوشش جشنواره گرافیک
محمد امین غلامی باب بازی هنرستان کوشش جشنواره گرافیک
مهدیه زارع کار صابون هنرستان هنرستان زینبیه جشنواره عکس
مهدیه زارع کار صابون ۲ هنرستان هنرستان زینبیه جشنواره عکس
مهدیه زارع کار گاو هنرستان هنرستان زینبیه جشنواره عکس