ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه جشنواره
مهدیه زارع کار ماسه،کاسه هنرستان هنرستان زینبیه جشنواره عکس
مهدیه زارع کار تیغ هنرستان هنرستان زینبیه جشنواره عکس
مهدیه زارع کار دشت هنرستان هنرستان زینبیه جشنواره عکس
مهدیه زارع کار روزنه امید هنرستان هنرستان زینبیه جشنواره عکس
مهدیه زارع کار آسمان سرخ هنرستان هنرستان زینبیه جشنواره عکس
حامد زیبایی یاقوت پاییزی متوسطه دوم دبیرستان امام خمینی جشنواره عکس
حامد زیبایی یاقوت پاییزی 2 متوسطه دوم دبیرستان امام خمینی جشنواره عکس
مهدیه زارع کار سبز هنرستان هنرستان زینبیه جشنواره عکس
مهدیه زارع کار زرد و آبی هنرستان هنرستان زینبیه جشنواره عکس
محمدمسعود خورشیدی رسام مدیا متوسطه دوم علامه حلی دو جشنواره گرافیک
محمدمسعود خورشیدی عمار انقلاب متوسطه دوم علامه حلی دو جشنواره گرافیک
محمدمسعود خورشیدی باید قوی شویم یک متوسطه دوم علامه حلی دو جشنواره گرافیک
محمدمسعود خورشیدی باید قوی شویم یک متوسطه دوم علامه حلی دو جشنواره گرافیک
حامد زیبایی گل ها با زنبور ها حرف می زنند . متوسطه دوم دبیرستان امام خمینی جشنواره عکس
حامد زیبایی گل عشق متوسطه دوم دبیرستان امام خمینی جشنواره عکس