ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه جشنواره
اریا زمانی بهار لرستان متوسطه اول خوارزمی جشنواره عکس
اریا زمانی منظره های زیبای لرستان متوسطه اول خوارزمی جشنواره عکس
اریا زمانی کوهستان لرستان متوسطه اول خوارزمی جشنواره عکس
اریا زمانی زیبایی های ایران متوسطه اول خوارزمی جشنواره عکس
اریا زمانی بهشت لرستان متوسطه اول خوارزمی جشنواره عکس
محمد مهدی صالحی لوگو برای گروه فرهنگی رسانه ای مفاز متوسطه اول شهید اژه ای دو اصفهان ناحیه یک جشنواره گرافیک
محمد مهدی صالحی تصویر سازی سه بعدی-لنز دوربین متوسطه اول شهید اژه ای دو اصفهان ناحیه یک جشنواره گرافیک
محمد مهدی صالحی پوستر سازی برج آزادی متوسطه اول شهید اژه ای دو اصفهان ناحیه یک جشنواره گرافیک
محمد مهدی صالحی تصویر سازی سه بعدی -فنجان متوسطه اول شهید اژه ای دو اصفهان ناحیه یک جشنواره گرافیک
محمد مهدی صالحی تصویر سازی به سبک low poli متوسطه اول شهید اژه ای دو اصفهان ناحیه یک جشنواره گرافیک
محمد مهدی صالحی تصویر سازی خودروی BMW متوسطه اول شهید اژه ای دو اصفهان ناحیه یک جشنواره گرافیک
محمد مهدی صالحی تصویر سازی آتش متوسطه اول شهید اژه ای دو اصفهان ناحیه یک جشنواره گرافیک
محمد مهدی صالحی تصویر سازی موشک متوسطه اول شهید اژه ای دو اصفهان ناحیه یک جشنواره گرافیک
محمد حسین حسینی ارتش مورچگان متوسطه اول سرای اندیشه جشنواره عکس
محمد حسین حسینی جامع کوچک! متوسطه اول سرای اندیشه جشنواره عکس