ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
بنفشه شهرآبادی مواجهه هنرستان هنرهای زیبا تهران
بنفشه شهرآبادی مواجهه هنرستان هنرهای زیبا تهران
بنفشه شهرآبادی اسارت هنرستان هنرهای زیبا تهران
مبینا طایفه یونسی ایران قهرمان هنرستان امام حسن مجتبی ع تبریز
سروش عبدالهی انعکاس هنرستان شهید چمران اصفهان
بنفشه شهرآبادی حدیث عشق هنرستان هنرهای زیبا تهران
حسین مشرفی خسته ام هنرستان صدا و سیما تهران
ابوالفضل آهنچ امدادگران کویر مرنجاب هنرستان اکرمیان آران و بیدگل
علیرضا کرمی جوجه رنگی هنرستان پویندگان خمینی شهر
مبینا طایفه یونسی لگو هنرستان امام حسن مجتبی ع تبریز
سروش عبدالهی انعکاس هنرستان شهید چمران اصفهان
سروش عبدالهی انعکاس هنرستان شهید چمران اصفهان
سروش عبدالهی انعکاس هنرستان شهید چمران اصفهان
محمدحسن هوشنگی خوابالو هنرستان صدا و سیما تهران
بنفشه شهرآبادی دوراهی هنرستان هنرهای زیبا تهران