ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
امیرمحمد اکبرزاده # با_ سالمندان_ مهربان _باشیم. سالمندان = احترام بیشتر متوسطه اول حکیم جهانگیر خان قشقایی فارس
مبینا ابراهیمی (از قبل) هنرستان شهید مهدی هندویان قم
محمدحسین حکیمی +1(به علاوه یک) متوسطه دوم امام رضا بافق
پریسا کرمی . هنرستان راه روشن تهران
محمدصادق باطنی 222 متوسطه اول تست
امیرحسین اخوین 4 امیرمحمد همامی متوسطه اول d
مریم شاهی 52هرتز هنرستان فرزانگان حکیم زاده یزد
نیلوفر نفیسی مقدم Ailuurophilia هنرستان فرزانگان حکیم زاده یزد
مهدیه اسماعیلی عقدا Aliferous (کسی که بهت حس پرواز میده) هنرستان فرزانگان حکیم زاده یزد
حانیه شریفی Big carrot(هویج بزرگ) هنرستان فرزانگان حکیم زاده یزد
سارا محمدجعفر Book هنرستان هنرهای زیبا تهران
یاسمین تقیلو CCG هنرستان سوره زنجان
پارسا پاروی طرقبه Cutter هنرستان هنرهای زیبا طرقبه
فائقه سارانی Dag متوسطه دوم عصمت زابل
زینب علی مرادی LipSync هنرستان آیت الله صدر بندرعباس