ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
مائده سادات رسولی روستای زیبای توریستی روئین نامشخص
آریوبرزن حسینی دزد و پلیس متوسطه اول ۱۲ اردیبهشت
کیانا مرادی کرونا ابتدایی ۱۳ آبان
کیانا مرادی کرونا و حسرت بچه ها برای رفتن به مدرسه ابتدایی ۱۳ آبان
کیانا مرادی ورزش خانوادگی ابتدایی ۱۳ آبان
کیانا مرادی کرونا ابتدایی ۱۳ آبان
کیانا مرادی کرونا ابتدایی ۱۳ آبان
کیانا مرادی کرونا ابتدایی ۱۳ آبان
کیانا مرادی کرونا ابتدایی ۱۳ آبان
مرضیه ثوبی پوستر متوسطه دوم 13ابان
مهساابراهیمی کابوس دنیا متوسطه دوم ۱۵ خرداد
نفیسه کتوک پوستر هنرستان 17شهریور
مهسا قزل فیلم کوتاه درمورد کرونا متوسطه دوم 17شهریور
حنیفه خزین فیلم کوتاه هنرستان 17شهریور
آی تکین حنفی فیلم کوتاه درمورد کرونا هنرستان 17شهریور