سینما به زبان ساده

آموزش سینما به زبان ساده - 20


در این ویدیو، وظایف کارگردان در هر یک از مراحل تولید فیلم، یعنی پیش تولید، تولید و پس از تولید گفته می‌شود.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8
قسمت 9
قسمت 10
قسمت 11
قسمت 12
قسمت 13
قسمت 14
قسمت 15
قسمت 16
قسمت 17
قسمت 18
قسمت 19
قسمت 20
قسمت 21
قسمت 22
قسمت 23
قسمت 24
قسمت 25