سینما به زبان ساده

آموزش سینما به زبان ساده - 23


در این ویدیو، درباره‌ی خط فرضی، خطای تداومی، نحوه‌ی شکستن خط فرضی و نوآوری‌هایی که با زیر پا گذاشتن قواعد خط فرضی شکل گرفته است صحبت می‌شود‌.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8
قسمت 9
قسمت 10
قسمت 11
قسمت 12
قسمت 13
قسمت 14
قسمت 15
قسمت 16
قسمت 17
قسمت 18
قسمت 19
قسمت 20
قسمت 21
قسمت 22
قسمت 23
قسمت 24
قسمت 25