آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
sarena mohammade عکس جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول ,خوارزمی
مطهره کاظمی کتابخانه ۱ جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه اول ,گوهرشاد
مطهره کاظمی پا جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول ,گوهرشاد
مطهره کاظمی چشم جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول ,گوهرشاد
مطهره کاظمی غروب آفتاب جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه اول ,گوهرشاد
مطهره کاظمی کتابخانه ۲ جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه اول ,گوهرشاد
مطهره کاظمی جانماز جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه اول ,گوهرشاد
مطهره کاظمی تیله جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه اول ,گوهرشاد
هستی میرزایی دختر دهکده جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول 17 شهریور تهران
هستی میرزایی دلداده جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول 17 شهریور تهران
هستی میرزایی تیز پا جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول 17 شهریور تهران
هستی میرزایی کهکشانی جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول 17 شهریور تهران
هستی میرزایی بنجی جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول 17 شهریور تهران
هستی میرزایی مامان بزرگ جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول 17 شهریور تهران
هستی میرزایی همراه جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول 17 شهریور تهران

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
زینب شهریارپناه گذرگاه مسافران جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم 12 فروردین کرمان
زینب شهریارپناه درخت بهاری جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم 12 فروردین کرمان
زینب شهریارپناه سفید اما خاکستری جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم 12 فروردین کرمان
حسین ابراهیمی مشاوره جشنواره گرافیک پوستر متوسطه اول 13آبان 2 میاندوآب
حسین ابراهیمی مشاوره جشنواره گرافیک پوستر متوسطه اول 13آبان 2 میاندوآب
حسین ابراهیمی مشاوره جشنواره گرافیک پوستر متوسطه اول 13آبان 2 میاندوآب
حسین ابراهیمی مشاوره جشنواره گرافیک پوستر متوسطه اول 13آبان 2 میاندوآب
حسین ابراهیمی مشاوره جشنواره گرافیک پوستر متوسطه اول 13آبان 2 میاندوآب
مجتبی مومن آبادی هلال احمر جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول 15 خرداد سرخه
مرتضی مومن آبادی هلال احمر جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول 15 خرداد سرخه
مجتبی مومن آبادی هلال احمر جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول 15 خرداد سرخه
مرتضی مومن آبادی هلال احمر جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول 15 خرداد سرخه
حسین کسائیان معماری بنای چشمه علی دامغان جشنواره عکس عکاسی معماری ابتدایی 15خرداد دامغان
حسین کسائیان چشمه علی دامغان جشنواره عکس عکاسی معماری ابتدایی 15خرداد دامغان
حامی زارعی زنبورعسل جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی 17شهریور قیر