آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
مهیا طبیعت معکوس جشنواره عکس عکاسی طبیعت نامشخص شهید شاهدمصطفی ابراهیمی
سیماحصاری طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت نامشخص شهدای فرهنگی
یاشار سیفیان آسمان آبی و پرنده جشنواره عکس عکاسی طبیعت نامشخص شهید فروغی
مهیا درختان خاکی جشنواره عکس عکاسی طبیعت نامشخص شهید شاهدمصطفی ابراهیمی
مهیا غروب روز 13 جشنواره عکس عکاسی طبیعت نامشخص شهید شاهدمصطفی ابراهیمی
سیماحصاری اتش جشنواره عکس عکاسی طبیعت نامشخص شهدای فرهنگی
هستی روحی عکاسی از دریاچه جشنواره عکس عکاسی طبیعت نامشخص فرزانگان 3
یاشار سیفیان آسمان آبی و پرنده جشنواره عکس عکاسی طبیعت نامشخص شهید فروغی
مهیا غروب طلایی جشنواره عکس عکاسی طبیعت نامشخص شهید شاهدمصطفی ابراهیمی
مهیا پرتو نورانی جشنواره عکس عکاسی طبیعت نامشخص شهید شاهدمصطفی ابراهیمی
مهیا ذغال آتشین جشنواره عکس عکاسی طبیعت نامشخص شهید شاهدمصطفی ابراهیمی
مهیا قندیل بهشتی جشنواره عکس عکاسی طبیعت نامشخص شهید شاهدمصطفی ابراهیمی
سیماحصاری طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت نامشخص شهدای فرهنگی
سیماحصاری تصویر طبیعت جشنواره عکس عکاسی طبیعت نامشخص شهدای فرهنگی
زینب نصر اصفهانی آیینه سبز جشنواره عکس عکاسی طبیعت نامشخص هنرستان هنر های زیبا

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
ترنم انصاری طادی ترنم موسیقی جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم ابتدایی بیرجندی اصفهان
ترنم انصاری طادی خانه من جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم ابتدایی بیرجندی اصفهان
ترنم انصاری طادی برگ تنها جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی بیرجندی اصفهان
ترنم انصاری طادی طبیعت ناژوان جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی بیرجندی اصفهان
ترنم انصاری طادی شکوفه های بهاری جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی بیرجندی اصفهان
ترنم انصاری طادی ترنم دوستی جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم ابتدایی بیرجندی اصفهان
مبینا رضایی دست سردار جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی ابتدایی دکتر علیزاده بیرجند
مبینا رضایی سردار من جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی ابتدایی دکتر علیزاده بیرجند
ترنم انصاری طادی پرنده زیبا جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی بیرجندی اصفهان
ترنم انصاری طادی آسمان جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی بیرجندی اصفهان
ترنم انصاری طادی دوستی پرندگان جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی بیرجندی اصفهان
ترنم انصاری طادی خورشید پنهان جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی بیرجندی اصفهان
ترنم انصاری طادی انعکاس جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی بیرجندی اصفهان
ترنم انصاری طادی آسمان آبی جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی بیرجندی اصفهان
مبینا سعیدفر کرونا را شکست میدهیم جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش ابتدایی موعود ۲ دزفول