آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
کوثر آقائی خیبری 🥰 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم دکتر مفتح ۱
فاطمه صادقی نیا ‌‌ جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه دوم فاطمه الزهرا شاهد
الهه جنگ‌جو ‌‌ جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم هنرستان هنرهای زیبا
محمد حسین صباحیان ‌‌‌ جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم شاهد زنده یاد آخوندی
فاطمه غفوری ‌‌‌‌ جشنواره نقاشی نقاشی آبرنگ و گواش متوسطه دوم اسوه
زینب کرمانیها ‌.. جشنواره گرافیک لوگو متوسطه دوم فاطمه الزهرا کرج
مهدیه بهاري ‌... جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال متوسطه اول فرزانگان ۳ شهید شکفته
ثناسلیمی **♡** جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی متوسطه اول شیخ نوایی
عطرین موسوی . جشنواره گرافیک تصویرسازی متوسطه اول فرزانگان يك تهران
نیاز امینی . جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم هنرستان پلی تکنیک هنر
عطرین موسوی . جشنواره گرافیک تصویرسازی متوسطه اول فرزانگان يك تهران
عطرین موسوی . جشنواره گرافیک تصویرسازی متوسطه اول فرزانگان يك تهران
نیاز امینی . جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم هنرستان پلی تکنیک هنر
رقیه رییسی . جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان هنرهای‌زیبا
مبینا ببری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
زهرا افخمی ارشد بناب 🫑 جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول فرزانگان بناب
زهرا جباری سابق جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول فرزانگان بناب
ژینا محسنی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان مرودشت
زهرا جباری سابق جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان بناب
ژینا محسنی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان مرودشت
ژینا محسنی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان مرودشت
ژینا محسنی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان مرودشت
ژینا محسنی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان مرودشت
فاطمه پاکزاد جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته
نیلوفر شمشیری . جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان پژوهش شیراز
نیلوفر شمشیری . جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان پژوهش شیراز
نیلوفر شمشیری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان پژوهش شیراز
نیلوفر شمشیری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان پژوهش شیراز
نیلوفر شمشیری . جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان پژوهش شیراز
نیلوفر شمشیری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان پژوهش شیراز