آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
حسین سهرابی ورودی بازار قدیمی سنگ میل جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم مبتکران
حسین سهرابی قلعه تاریخی یزگرد سوم در نهاوند جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم مبتکران
حسین سهرابی کوچه باغ کاه گلی و قدیمی از باغ های قبل از حکومت قاجار در نهاوند جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم مبتکران
حسین سهرابی خانه باغ خشت و گلی در نهاوند به شکل قارچ جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم مبتکران
حسین سهرابی خانه نوه عبدالمیرزای قاجاری در روستای دره ابراهیم جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم مبتکران
حسین سهرابی خانه عهد قجری در نهاوند جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم مبتکران
حسین سهرابی مسجد تاریخی امام حسن(ع) نهاوند جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم مبتکران
حسین سهرابی حرم امازاده ابراهیم برادر امام رضا روستای دره ابراهیم نهاوند جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم مبتکران
حسین سهرابی خانه تاریخی صمصام خان جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم مبتکران
حسین سهرابی معماری زیبای آثار تاریخی نهاوند جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم مبتکران
حسن سهرابی حسن عکاس و بچه های روستا جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم مبتکران نهاوند
حسن سهرابی سوژه عکاسی جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی متوسطه دوم مبتکران نهاوند
حسن سهرابی شهدای گمنام جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی متوسطه دوم مبتکران نهاوند
حسن سهرابی شهدای گمنام جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی متوسطه دوم مبتکران نهاوند
حسن سهرابی رسانه وپرچم جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی متوسطه دوم مبتکران نهاوند

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
حسن سهرابی طبیعت روستای تکه جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم مبتکران نهاوند
حسن سهرابی طبیعت زیبای روستای تکه نهاوند جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم مبتکران نهاوند
حسن سهرابی طبیعت روستای تکه جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم مبتکران نهاوند
حسن سهرابی طبیعت روستای تکه جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم مبتکران نهاوند
حسن سهرابی طبیعت روستای تکه جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم مبتکران نهاوند
حسن سهرابی طبیعت روستای تکه جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم مبتکران نهاوند
حسن سهرابی طبیعت روستای تکه جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم مبتکران نهاوند
حسن سهرابی طبیعت روستای تکه جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم مبتکران نهاوند
حسن سهرابی طبیعت روستای تکه جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم مبتکران نهاوند
حسن سهرابی منابع طبیعی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم مبتکران نهاوند
حسن سهرابی منابع طبیعی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم مبتکران نهاوند
حسن سهرابی کوچ عشایر کوچ زندگی جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم مبتکران نهاوند
حسن سهرابی منابع طبیعی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم مبتکران نهاوند
حسن سهرابی طبیعت روستای تکه جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم مبتکران نهاوند
حسن سهرابی فجر پیروزی جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم مبتکران نهاوند