کافه فیلم بازا

بررسی فیلم ماجرای نیمروز


در قسمت اول از مجموعه کافه فیلم بازها می خواهیم درباره فیلم ماجرای نیمروز گپ بزنیم.

سایر قسمت‌ها
قسمت 1