آیتم بساز

جشنواره فیلم مدرسه در نهمین دوره خود 17 قسمت آموزش نحوه ساخت آِیتم تلویزیونی ساخت است است تا شما دانش آموزان عزیز با استفاده از آن بتوانید آثار خود را تولید کنید.

قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6
قسمت 7
قسمت 8
قسمت 9
قسمت 10
قسمت 11
قسمت 12
قسمت 13
قسمت 14
قسمت 15
قسمت 16
قسمت 17