ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
نرگس جاوید ارزوی نگار متوسطه دوم ادیب مشهد
نرگس جاوید امیدی در ناامیدی متوسطه دوم ادیب مشهد
عسل هادی موسیقی فیلم متوسطه دوم ادیب مشهد
عسل هادی سالمندان متوسطه دوم ادیب مشهد
نرگس جاوید امیدی در ناامیدی متوسطه دوم ادیب مشهد
نرگس جاوید فیلمنامه، آرزوی نگار متوسطه دوم ادیب مشهد
مریم ابراهیمی آشنایی با جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ متوسطه دوم ارشاد قرچک
فاطمه کاظمی شهید علی لندی متوسطه دوم ارشاد قرچک
آیدا کریمی کودکان جنگ زده متوسطه دوم ارشاد قرچک
امیر حسین سوداوی با دنیای پادکست آشنا بشویم متوسطه دوم اژه ای ۱
ائلشن صمدیان زمین پاک متوسطه اول استاد شهریار تبریز
ستایش رخشا عکاسی از طبیعت، مکان:اولبسلنگاه ماسال(استان گیلان) متوسطه دوم استعدادهای درخشان
کوثر آخوندزاده دستگاه حباب ساز متوسطه دوم استعداد های درخشان5 تبریز
پرهام آرام ایران متوسطه اول استعداد های درخشان شهید باهنر ۲
امیرحسین پورعلی طبیعت مشکین شهر متوسطه دوم استعداد های درخشان شهید بهشتی