ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
ساغر آمای آزمایش علمی متوسطه دوم سما
بهزاد وفائی هر دانش آموز ، یک امدادگر متوسطه دوم شهید بهشتی
لعیا سادات میر جلال الدین شهید ابراهیم هادی متوسطه دوم حکیم زاده
لعیا سادات میر جلال الدین دلنوشته کاربران فضای مجازی متوسطه دوم حکیم زاده
لعیا سادات میر جلال الدین آسیب فضای مجازی بر خانواده متوسطه دوم حکیم زاده
لعیا سادات میر جلال الدین مقایسه در آمده سه قشر جامه متوسطه دوم حکیم زاده
لعیا سادات میر جلال الدین تدریس کپسول فانوس متوسطه دوم حکیم زاده
محمد علی منفرد میلاد امیر المومنین متوسطه اول شهید دستغیب ۱
فاطمه زهرا کرم زاده تلسکوپ 🔭 ﴿قسمت اوّل﴾ متوسطه اول زینب کبریٰ ﴿س﴾
فاطمه زهرا کرم زاده تلسکوپ 🔭 ﴿قسمت دوّم﴾ متوسطه اول زینب کبریٰ ﴿س﴾
فاطمه زهرا کرم زاده تلسکوپ متوسطه اول زینب کبریٰ ﴿س﴾
فاطمه زهرا کرم زاده 🔭 تلسکوپ 🔭 متوسطه اول زینب کبریٰ ﴿س﴾