مستندساز شو

این مجموعه کارگاه به همراهی مرکز مستند سفیر فیلم و اختصاصا برای محور مستند در دوره هفتم جشنواره به صورت رایگاه برگزار گردید. در این مجموعه به ترتیب کارگاه های تجربه نگاری ۱ و ۲، ایده پردازی در مستند، روایت در مستند، مستندسازی آرشیوی، فیلم برداری در مستند و کارگردانی مستند توسط اساتید متخصص و مستندسازان خبره ارائه گردید.

قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6