معرفی محور های مسابقه
نقاشی

گرافیک

عکاسی

محور نقاشی:

نقاشی آبرنگ

نقاشی دیجیتال

نقاشی سیاه قلم

نقاشی مدادرنگی

محور عکاسی:

عکاسی معماری

عکاسی تبلیغاتی

عکاسی داستانی

عکاسی طبیعت

محور گرافیک:

گرافیک طراحی پوستر

گرافیک اینفوگرافی

گرافیک طراحی کاراکتر

گرافیک لوگو