خبر

گزارش کوتاه جشنواره گرافیک

1399-08-24

گزارشی کوتاه بر آنچه در دوره اول جشنواره گرافیک گذشت، تا به امروز که دومین دوره آن به همراه بخش "عکس" شروع به کار کرده است.