خبر

مهلت ارسال آثار تمدید شد!

1401-10-30

یکی از اخبار مهم در جشنواره، همین خبری‌ست که می‌خواهیم عرض کنیم:

مهلت ارسال آثار، تا ۱۵ بهمن ماه، تمدید شد.

کسانی که خدایی‌نکرده جا مانده‌اند، یا وقت بیشتری می‌خواهند، این فرصت را دریابند که دیگر تکرار نمی‌شود! از ما گفتن بود!