ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه جشنواره
علی طافی رودی در دل برف متوسطه دوم استعداد های درخشان جشنواره عکس
علی طافی دنیایی دیگر متوسطه دوم استعداد های درخشان جشنواره عکس
علی طافی مارپیچ طبیعی متوسطه دوم استعداد های درخشان جشنواره عکس
علی طافی کوه سز سبز متوسطه دوم استعداد های درخشان جشنواره عکس
علی طافی غروب بهشتی متوسطه دوم استعداد های درخشان جشنواره عکس
علی طافی طلوع برفی متوسطه دوم استعداد های درخشان جشنواره عکس
علی طافی عروس سپید متوسطه دوم استعداد های درخشان جشنواره عکس
علی طافی دیوار گلی متوسطه دوم استعداد های درخشان جشنواره عکس
علی طافی ایران ۱۴۲۵ متوسطه دوم استعداد های درخشان جشنواره گرافیک
علی طافی راهی به سوی بهشت متوسطه دوم استعداد های درخشان جشنواره عکس
زهرا بلوکی ما و کرونا متوسطه اول استعداد های درخشان جشنواره گرافیک
سیده فاطمه موسوی پوستر علمی متوسطه دوم استعدادهای درخشان جشنواره گرافیک
فاطمه زهرا حامد گیاه زیبا متوسطه اول استعداد های درخشان دکتر اسحاق حسینی جشنواره عکس
فاطمه زهرا حامد گیاه و آسمان متوسطه اول استعداد های درخشان دکتر اسحاق حسینی جشنواره عکس
فاطمه زهرا حامد شاخه و آسمان آبی متوسطه اول استعداد های درخشان دکتر اسحاق حسینی جشنواره عکس