ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه جشنواره
عسل مدارا درون بیرون متوسطه اول ارمغان جشنواره گرافیک
مبینا غلامی شب یلدا هنرستان یاس جشنواره عکس
پرند رفاعی وصال هنرستان یاس جشنواره عکس
پرند رفاعی پایدار هنرستان یاس جشنواره عکس
پرند رفاعی امید هنرستان یاس جشنواره عکس
پرند رفاعی انتظار هنرستان یاس جشنواره عکس
پرند رفاعی راه هنرستان یاس جشنواره عکس
پرند رفاعی زرد هنرستان یاس جشنواره عکس
پرند رفاعی حیات هنرستان یاس جشنواره عکس
مبینا غلامی شب یلدا هنرستان یاس جشنواره عکس
پرند رفاعی امید هنرستان یاس جشنواره عکس
فاطمه عابدی اینفو گرافی متوسطه اول استاد همایی جشنواره گرافیک
فاطمه عابدی اینفو گرافی متوسطه اول استاد همایی جشنواره گرافیک
فاطمه عابدی اینفو گرافی متوسطه اول استاد همایی جشنواره گرافیک
فاطمه عابدی اینفو گرافی متوسطه اول استاد همایی جشنواره گرافیک