ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه جشنواره
محمد صدرا کامیابی جاده 2 متوسطه اول ایرانیان جشنواره عکس
محمد صدرا کامیابی رشد متوسطه اول ایرانیان جشنواره عکس
محمد صدرا کامیابی گل وارون متوسطه اول ایرانیان جشنواره عکس
محمد صدرا کامیابی پاییز متوسطه اول ایرانیان جشنواره عکس
محمد صدرا کامیابی نمای دید متوسطه اول ایرانیان جشنواره عکس
محمد صدرا کامیابی شمعدونی متوسطه اول ایرانیان جشنواره عکس
محمد صدرا کامیابی وارونه متوسطه اول ایرانیان جشنواره عکس
محمد صدرا کامیابی رنگ پاییز متوسطه اول ایرانیان جشنواره عکس
محمد صدرا کامیابی ماه متوسطه اول ایرانیان جشنواره عکس
محمد صدرا کامیابی رویش متوسطه اول ایرانیان جشنواره عکس
محمد صدرا کامیابی لیوان متوسطه اول ایرانیان جشنواره عکس
محمد صدرا کامیابی شب زنجان متوسطه اول ایرانیان جشنواره عکس
محمد صدرا کامیابی سرسخت متوسطه اول ایرانیان جشنواره عکس
محمد صدرا کامیابی ارغوان متوسطه اول ایرانیان جشنواره عکس
محمد صدرا کامیابی آسمان متوسطه اول ایرانیان جشنواره عکس