ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه جشنواره
مهدیس فریدی نور ابر و آسمان متوسطه اول فرزانگان۲ همدان جشنواره عکس
بیتا ابراهیمی ابر و آسمان متوسطه اول شهید شکفته جشنواره عکس
نازنین بابلانی ابروباد هنرستان فاطمه جشنواره عکس
کوثر صادقی کوهی خیلی ابر و کوه هنرستان هنرستان فنی حرفه ای ایثار جشنواره عکس
هانیه سادات شهابی حقیقی ابر و ماه و درخت متوسطه اول دکتر حسابی جشنواره عکس
مهشید چهرازی آبشار هنرستان فنی حرفه ای سمیه جشنواره عکس
فاطمه سادات قربانی آبشار متوسطه اول فرزانگان ۳ شهید شکفته" مشهد" جشنواره عکس
آیناز شهبازی آبشار متوسطه اول مدرسه راضیه جشنواره عکس
فاطمه سادات قربانی آبشار متوسطه اول فرزانگان ۳ شهید شکفته" مشهد" جشنواره عکس
گلشن نظام آبادی آبشار متوسطه اول فرزانگان ۲ جشنواره عکس
مهدیه امیر آبادی ابشار متوسطه اول فرزانگان سه شهید شکفته جشنواره عکس
آمیر مهدی حسینی حسینی ابشار متوسطه اول علوم پزشکی جشنواره عکس
هانیه سلیمانی آبشار اخلمد متوسطه اول فرزانگان 3 جشنواره عکس
مبینا عبداللهی آبشار تنگ براق متوسطه اول فرزانگان یک جشنواره عکس
محمدرضا نوری آبشار زیبای صحنه متوسطه دوم حاج محمود مفیدی جشنواره عکس