آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
صبا جعفری 12 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان نور
هستی بزرگ زاده 12 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان نور
سارا علوی 12 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان نور تهران
بهناز طحانی مقدم 1234 جشنواره گرافیک اینفوگرافیک متوسطه اول شهید شکفته فرزانگان 3 مشهد
صبا جعفری 13 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان نور
سارا علوی 13 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان نور تهران
هستی بزرگ زاده 13 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان نور
سارا علوی 14 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان نور تهران
صبا جعفری 14 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان نور
صبا جعفری 15 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان نور
سارا علوی 15 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان نور تهران
صبا جعفری 16 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان نور
سارا علوی 16 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان نور تهران
صبا جعفری 17 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان نور
سارا علوی 17 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شایستگان نور تهران

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
مهسا زندلشنی 4 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
فایزه موسوی 4 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
آتنا جاوند 4 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
مارینا علی آبادی 4 عنصر جشنواره گرافیک تصویرسازی متوسطه اول سمیه تهران
سیده ثنا نوابی 4 لوگوی نازبافت جشنواره گرافیک پوستر متوسطه اول فرزانگان حضرت زینب شیراز
ستایش بصیری 5 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
فایزه موسوی 5 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
آرزو لشنی زند 5 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
مهسا زندلشنی 5 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
مهسا زندلشنی 5 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
فاطمه آسترکی 5 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
فاطمه نقابی 5 جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه اول فرزانگان 3 مشهد
مهسا زندلشنی 6 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
فاطمه آسترکی 6 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود
فایزه موسوی 6 جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان ایران دورود