ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه جشنواره
مهدیه عبداللهی coronavirus هنرستان هنرستان زینبیه جشنواره عکس
مهدیه عبداللهی covid 19 هنرستان هنرستان زینبیه جشنواره عکس
مهدیه عبداللهی covid 19 هنرستان هنرستان زینبیه جشنواره عکس
تینا ذوالقدری Dark wood هنرستان هنرستان پژوهش جشنواره گرافیک
فاطمه بابائی Fall in love متوسطه دوم نمونه دولتی شهدا جشنواره عکس
نیما صفایی نژاد Flower متوسطه دوم سما جشنواره عکس
نیما صفایی نژاد Flower متوسطه دوم سما جشنواره عکس
حامد بهرام قناد ganmation film group متوسطه اول معراج اندیشه جشنواره گرافیک
حامد بهرام قناد ganmation film group متوسطه اول معراج اندیشه جشنواره گرافیک
حامد بهرام قناد ganmation film group متوسطه اول معراج اندیشه جشنواره گرافیک
فاطمه رضاییان gone متوسطه دوم فرزانگان یک جشنواره عکس
فاطمه نرجس تکاملی Good life متوسطه اول دبیرستان فرزانگان 3 جشنواره عکس
امیرحسین امیریان Made In USA متوسطه دوم دبیرستان شهید دکامی جشنواره گرافیک
سونیا طیوری mascra هنرستان هنرستان پلی تکنیک هنر جشنواره عکس
مهدیه سادات حسینی Mh متوسطه اول فرزانگان3 جشنواره عکس