آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
سپهر دایی جانی Airport جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم سردار همدانی همدان
فاطیما کسائی شیرزاد Bio جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان تهذیب همدان
عرفان موسوی Blue Sea جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم دکتر سعید سعادت اسلام شهر
علی بزرگی Burger city جشنواره گرافیک پوستر متوسطه دوم دارلفنون شاهین شهر
آرمین C . P . A جشنواره گرافیک لوگو متوسطه اول شهید اوینی (صدرای ولایت)
محمد متین تقوی نیا Child killear جشنواره گرافیک پوستر متوسطه اول شهید دانشجو نیشابور
فاطیما کسائی شیرزاد Coffee music جشنواره گرافیک لوگو هنرستان تهذیب همدان
علی اصغر محمدی Cyber ​​Hawk (سایبر هاوک) جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال هنرستان شهید طالبی گلدشت
زینب علی مرادی Digital Character Redraw جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال هنرستان آیت الله صدر بندرعباس
زینب علی مرادی Digital Photography Studio جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال هنرستان آیت الله صدر بندرعباس
احسان فخرایی Eee جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان علامه حلی
سید پارسا یاسینی Eid al-Ghadir جشنواره گرافیک پوستر متوسطه دوم شهید بهشتی کاشان
فاطمه بهرام زاده FAM GUL (فام گل) جشنواره گرافیک لوگو هنرستان باران گلستان
علی سجاد فقیری Fake Artist جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال هنرستان برهان گلستان
علی سجاد فقیری Fake Artist جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال هنرستان برهان گلستان

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
فاطمه شجاعی . جشنواره گرافیک تصویرسازی هنرستان شهادت تهران
زهراسادات مشایخی . جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم فرزانگان 1 تهران
زهراسادات مشایخی . جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم فرزانگان 1 تهران
نیلوفر شمشیری . جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان پژوهش شیراز
نیلوفر شمشیری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان پژوهش شیراز
نیلوفر شمشیری . جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان پژوهش شیراز
زهراسادات مشایخی . جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم فرزانگان 1 تهران
زهراسادات مشایخی . جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم فرزانگان 1 تهران
مهدیس امامی . جشنواره گرافیک تصویرسازی هنرستان شهادت تهران
زهراسادات مشایخی . جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم فرزانگان 1 تهران
نیلوفر شمشیری . جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان پژوهش شیراز
زهراسادات مشایخی . جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم فرزانگان 1 تهران
زهراسادات مشایخی . جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم فرزانگان 1 تهران
علی زارع . جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان هنرهای زیبا یزد
نیلوفر شمشیری . جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان پژوهش شیراز