آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
رویا قاسملویان 🍃✨️ جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شهید بینایی
رویا قاسملویان 🛶✨️ جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شهید بینایی
رویا قاسملویان 🍀✨️📸 جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شهید بینایی
رویا قاسملویان 🌱✨️☁️ جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شهید بینایی
محدثه پیرحیاتی " ی " جشنواره نقاشی نقاشی خط هنرستان آسیه تهران
الهه ایزدی "باب الجنه" جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم فرزانگان
الهه ایزدی "به سان بابونه" جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان
الهه ایزدی "تصویرِ یک رویا" جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم فرزانگان
الهه ایزدی "خورشیدِ پشت ابر" جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم فرزانگان
الهه ایزدی "درگاه" جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم فرزانگان
الهه ایزدی "سرعتِ زمان" جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم فرزانگان
الهه ایزدی "سِه ماهْ" جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم فرزانگان
الهه ایزدی "سیم عُزلت" جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم فرزانگان
الهه ایزدی "شهر ارواح" جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم فرزانگان
الهه ایزدی "فرصت دیدار" جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم فرزانگان

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
نیلوفر شمشیری . جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان پژوهش شیراز
نیلوفر شمشیری . جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان پژوهش شیراز
نیلوفر شمشیری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان پژوهش شیراز
زهراسادات مشایخی . جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم فرزانگان 1 تهران
فاطمه رضايي . جشنواره گرافیک تصویرسازی هنرستان شهادت تهران
مهدیس امامی . جشنواره گرافیک تصویرسازی هنرستان شهادت تهران
نیلوفر شمشیری . جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان پژوهش شیراز
فاطمه شجاعی . جشنواره گرافیک تصویرسازی هنرستان شهادت تهران
فاطمه شجاعی . جشنواره گرافیک تصویرسازی هنرستان شهادت تهران
نیلوفر شمشیری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان پژوهش شیراز
نیلوفر شمشیری . جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان پژوهش شیراز
نیلوفر شمشیری . جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان پژوهش شیراز
نیلوفر شمشیری . جشنواره عکس عکاسی داستانی هنرستان پژوهش شیراز
مهدیس امامی . جشنواره گرافیک تصویرسازی هنرستان شهادت تهران
زهراسادات مشایخی . جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم فرزانگان 1 تهران