ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه جشنواره
حسین علیزاده بازار مس گرا هنرستان هنرستان هنرهای زیبای پسران اصفهان جشنواره عکس
حسین علیزاده آخرین خبر هنرستان هنرستان هنرهای زیبای پسران اصفهان جشنواره عکس
حسین علیزاده طاق هنرستان هنرستان هنرهای زیبای پسران اصفهان جشنواره عکس
علیرضا راهدار انهدام هنرستان هنرستان هنرهای زیبای پسران اصفهان جشنواره گرافیک
حسین علیزاده مسجد هنرستان هنرستان هنرهای زیبای پسران اصفهان جشنواره عکس
حسین علیزاده بازی نور و کاشی هنرستان هنرستان هنرهای زیبای پسران اصفهان جشنواره عکس
محمد مصلایی برزکی سرطان هنرستان هنرستان هنر های زیبا پسران جشنواره گرافیک
امیرحسین پیراسته بوته تنها هنرستان هنرستان هنر های زیبا اصفهان جشنواره عکس
امیرحسین پیراسته ابر طوفانی هنرستان هنرستان هنر های زیبا اصفهان جشنواره عکس
امیرحسین پیراسته ابر تنها هنرستان هنرستان هنر های زیبا اصفهان جشنواره عکس
امیرحسین پیراسته راه بی انتها کویر هنرستان هنرستان هنر های زیبا اصفهان جشنواره عکس
امیرحسین پیراسته تحمل در کویر هنرستان هنرستان هنر های زیبا اصفهان جشنواره عکس
امیرحسین پیراسته خشکی در برابر تالاب هنرستان هنرستان هنر های زیبا اصفهان جشنواره عکس
رضوان رکانی شهید محسن فخری زاده هنرستان هنرستان هنرهای زیبای ارشاد جشنواره گرافیک
رضوان رکانی شهید محسن فخری زاده هنرستان هنرستان هنرهای زیبای ارشاد جشنواره گرافیک