آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
احسان فخرایی تست جشنواره نقاشی نقاشی خط هنرستان سسس
احسان فخرایی sss جشنواره نقاشی نقاشی خط هنرستان سسس
احسان فخرایی kkkk جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال هنرستان سسس
احسان فخرایی اثر تست جشنواره نقاشی نقاشی خط هنرستان سسس
احسان فخرایی ddd جشنواره نقاشی نقاشی خط هنرستان سسس
احسان فخرایی sss جشنواره نقاشی نقاشی خط هنرستان سسس
احسان فخرایی ijidjiu جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال هنرستان سسس
احسان فخرایی jji4iui جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال هنرستان سسس
احسان فخرایی اب جشنواره گرافیک اینفوگرافیک هنرستان سسس
احسان فخرایی kkk جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی هنرستان سسس
ریحانه روحی سیاه قلم جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم هنرستان هنرستان محمد زکریای رازی
ریحانه روحی سیاه قلم جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم هنرستان هنرستان محمد زکریای رازی
ریحانه روحی سیاه قلم جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم هنرستان هنرستان محمد زکریای رازی
ریحانه روحی عکاسی جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان هنرستان محمد زکریای رازی
ریحانه روحی عکاسی جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان هنرستان محمد زکریای رازی

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
امیرعلی توحیدی نیا گل و میهمانش جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم علامه حلی زرند
امیرعلی توحیدی نیا سرو برفی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم علامه حلی زرند
امیرعلی توحیدی نیا غروب به وقت روستا جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم علامه حلی زرند
امیرعلی توحیدی نیا آبی گل جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم علامه حلی زرند
امیرعلی توحیدی نیا باغ و بهار جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم علامه حلی زرند
امیرعلی توحیدی نیا راهرویی سبز فرش جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم علامه حلی زرند
امیرعلی توحیدی نیا دایره هایی به نظم خدا جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم علامه حلی زرند
علی افروشه cool جشنواره نقاشی نقاشی دیجیتال متوسطه اول دارالقران الکریم اصفهان
علی افروشه لوکی پادشاه فضا جشنواره گرافیک پوستر متوسطه اول دارالقران الکریم اصفهان
علی افروشه کریستوفر نولان جشنواره گرافیک پوستر متوسطه اول دارالقران الکریم اصفهان
علی افروشه نان و حلوا شیخ بهائی جشنواره گرافیک پوستر متوسطه اول دارالقران الکریم اصفهان
علی افروشه شیر و شکر شیخ بهائی جشنواره گرافیک پوستر متوسطه اول دارالقران الکریم اصفهان
علی افروشه نان و پنیر شیخ بهائی جشنواره گرافیک پوستر متوسطه اول دارالقران الکریم اصفهان
مهدی رجائی حبس در آزادی جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه اول حنیف تهران
مهدی رجائی مهتابی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول حنیف تهران