آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
محمدرسول حاتم آبادی میانه جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم آزادگان اراک
محمدرسول حاتم آبادی درخت بریده جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی متوسطه دوم آزادگان اراک
محمدرسول حاتم آبادی نقشه کشی فرش جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم آزادگان اراک
محمدرسول حاتم آبادی آب هندوانه جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی متوسطه دوم آزادگان اراک
محمدرسول حاتم آبادی جا به جایی فرش در بازار اراک جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم آزادگان اراک
محمدرسول حاتم آبادی موهیتو جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی متوسطه دوم آزادگان اراک
محمدرسول حاتم آبادی تلفن جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم آزادگان اراک
محمدرسول حاتم آبادی سقف بازار جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم آزادگان اراک
محمدرسول حاتم آبادی شربت خنک جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی متوسطه دوم آزادگان اراک
محمدرسول حاتم آبادی پاییز زمستان جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم آزادگان اراک
محمدرسول حاتم آبادی نگاهی به شهر جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم آزادگان اراک
محمدرسول حاتم آبادی مباحثه جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم آزادگان اراک
محمدرسول حاتم آبادی روستا جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم آزادگان اراک
محمدرسول حاتم آبادی کارپت فرش جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه دوم آزادگان اراک
محمدرسول حاتم آبادی ریتم جشنواره عکس عکاسی معماری متوسطه دوم آزادگان اراک

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
سوگند حاج هاشمی انعکاس جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان آرتا اصفهان
سوگند حاج هاشمی پوستر رومئو و ژولیت جشنواره گرافیک پوستر هنرستان آرتا اصفهان
آوا کریمی طبیعت ابیانه جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان آرتا اصفهان
سوگند حاج هاشمی رومئو و ژولیت جشنواره گرافیک پوستر هنرستان آرتا اصفهان
سوگند حاج هاشمی پیکتوگرام اتاق نقاشی جشنواره گرافیک لوگو هنرستان آرتا اصفهان
پارمین پرورش نیا صخره جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان آرتا اصفهان
سوگند حاج هاشمی پیکتوگرام جشنواره گرافیک لوگو هنرستان آرتا اصفهان
آوا کریمی طبیعت ابیانه جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان آرتا اصفهان
سوگند حاج هاشمی پیکتوگرام جشنواره گرافیک لوگو هنرستان آرتا اصفهان
سوگند حاج هاشمی خروس جشنواره گرافیک پوستر هنرستان آرتا اصفهان
سوگند حاج هاشمی زیر گنبد جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان آرتا اصفهان
سوگند حاج هاشمی پرنده جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان آرتا اصفهان
آتنا جان نثاری مادربزرگ مهربان جشنواره گرافیک طراحی کاراکتر هنرستان آرتا اصفهان
هلیا آزادیان پنکیک جشنواره عکس عکاسی تبلیغاتی هنرستان آرتا اصفهان
آوا کریمی طبیعت ابیانه جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان آرتا اصفهان