برگزیدگان کلیپ مقطع بزرگسال

داروی کرونا


سازنده اثر: شایان قانعی مقدم
دوره ششم لوح تقدیر
شهر: مشهد
توضیحات: در مورد کادر فداکار بهداشت و درمان و خانواده گرامی آنها.

سایر قسمت‌ها
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5
قسمت 6