موضوع ویژه ستاد نانو

موضوع ویژه ستاد توسعه فناوری نانو در هشتمین دوره جشنواره به ماسک ضد کرونا اختصاص دارد. در این چند ویدیو به شما کمک می کنیم تا بتوانید اثر اختصاصی خود را در این موضوع تولید ودر سایت جشنواره بارگذاری کنید.

قسمت 1
قسمت 2
قسمت 3
قسمت 4
قسمت 5