اخبار جشنواره

اخبار

برگزیدگان داوری مردمی

آثار برگزیده در داوری مردمی ادامه خبر
اخبار

معرفی مراکز با بیشترین مشارکت

معرفی مراکز با بیشترین مشارکت ادامه خبر
اخبار

برگزیدگان موضوعات ویژه

آثار برگزیده بخش موضوعات ویژه ادامه خبر
اخبار

برگزیدگان بخش جانبی، محور فیلمنامه

آثار برگزیده بخش جانبی، محور فیلمنامه ادامه خبر
اخبار

برگزیدگان محور مستند

آثار برگزیده در محور مستند ادامه خبر
اخبار

برگزیدگان محور انیمیشن

آثار برگزیده در محور انیمیشن ادامه خبر
اخبار

برگزیدگان محورعلمی آموزشی، داوری تخصصی ایده علمی غیر کلیشه ای

ثار برگزیده در قسمت داوری تخصصی علمی آموزشی، بخش خلاقیت و ایده علمی غیر کلیشه‌ای ادامه خبر
اخبار

برگزیدگان محور علمی آموزشی

آثار برگزیده در بخش علمی آموزشی ادامه خبر
اخبار

برگزیدگان بخش جانبی، محور عکس پشت صحنه

آثار برگزیده در بخش جانبی، محور عکس پشت صحنه ادامه خبر