اخبار جشنواره

۱۲ قانون عمومی جشنواره

و اما 12 فرمانِ جشنواره!
خواندن و از بر کردن این 12 فرمان برای هر شرکت کننده ی جشنواره از واجبات است!
پس با دقت بخونین و به کار ببندین که کم توجهی موجب پشیمانی است!
پیش به سوی یک شروع پر قدرت در روزهای کرونازده! 💪