اخبار جشنواره

قسمت هفتم- نوشتن با تنفس آغاز می شود

“نوشتن با تنفس آغاز می‌شود” تمرین تمام‌عیاری است برای وارد شدن به وادی کلمات!
کتاب‌خورها این‌بار برایتان کتابی تدارک دیده به‌مثابه‌ی یک باشگاه نویسندگی.
بخشی از کتاب به رابطه‌ی نویسنده و
قلم و نوشتن‌اش می‌پردازد و بخش دیگر، شامل تمرین‌های کوتاه جسمانی است! به قول دوستی: اگر تاثیری در نوشتن هم نداشته باشند، بد نیست آدم گاهی تکانی به خودش بدهد.

این شما و این هم دمی برای نوشتن!