اخبار جشنواره

قسمت نهم- کتاب کوچک برای داستان نویسیاگر می‌خواهید تازه داستان‌نویسی را شروع کنید و به یک راهنمای کوچک و جذاب برای نوشتن نیاز دارید، حتماً این کتاب را بخوانید!
این کتاب در صد و چهل صفحه، مختصر و مفید، قدم به قدم کنارتان خواهد بود تا داستانتان از آب و گل در بیاید.
این کتاب برعکس خیلی از کتاب‌های دیگری که در همین حوزه نوشته شده‌اند، پر از طنازی و شیرین زبانی است و همین بیان شیرین باعث میشود حوصلۀ مخاطبش سر نرود!
این شما و این هم کتاب کوچک برای داستان‌نویسی!