اخبار جشنواره

تمدید مهلت ارسال آثار


“پستی که هم‌اکنون مشاهده می‌کنید، یک خبر مهم مطبوعاتی است. فرصت ارسال آثار تا ۳۱ مرداد ماه، تمدید شد.”
بله بله. برای همه کسانی که نگران کم بودن فرصت بودند، برای همه کسانی که دیر مطلع شدند و برای همه ایرانِ درگیرِ روزهای کروناییِ در خانه نشسته، زمان ارسال آثار تمدید شد.😊
.