ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
علی زندیان سفید دشتی انتهای شب متوسطه دوم هنرهای زیبا شهید آوینی
علی زندیان سفید دشتی Dependence متوسطه دوم هنرهای زیبا شهید آوینی
علی زندیان سفید دشتی ماشین کنترلی متوسطه دوم هنرهای زیبا شهید آوینی
علی زندیان سفید دشتی حس بهتر متوسطه دوم هنرهای زیبا شهید آوینی
علی زندیان سفید دشتی حس بهتر متوسطه دوم هنرهای زیبا شهید آوینی
علی زندیان سفید دشتی صفحه متوسطه دوم هنرهای زیبا شهید آوینی
علی زندیان سفید دشتی انتهای شب متوسطه دوم هنرهای زیبا شهید آوینی
امیرحسین مصلی نژاد فن ترجمه صفحه 66و67 عربی هشتم متوسطه اول آینده سازان
امیرحسین مصلی نژاد تیزر کنسرو های دلپذیر متوسطه اول آینده سازان
عسل شکری مداد مشکی متوسطه اول پژوهش
عسل شکری آرام متوسطه اول پژوهش
صالح حسینی شرایط خاص متوسطه دوم امام رضا
صالح حسینی پیک متوسطه دوم امام رضا
صالح حسینی پیک متوسطه دوم امام رضا
علیرضا راهدار مرز جهانی متوسطه دوم هنرستان هنرهای زیبای پسران اصفهان