ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
عرفان اکاتی دلیر خواب متوسطه دوم خلیج فارس
عرفان اکاتی دلیر مرد نابینا متوسطه دوم خلیج فارس
عرفان اکاتی دلیر آموزش حروف الفبا متوسطه دوم خلیج فارس
عرفان اکاتی دلیر پارکو متوسطه دوم خلیج فارس
عرفان اکاتی دلیر صدای مرگ متوسطه دوم خلیج فارس
محمدامین استیری اهتزاز متوسطه دوم موفقیان
محمدامین استیری مهر سبز متوسطه دوم موفقیان
محمدامین استیری اهتزاز متوسطه دوم موفقیان
محمدامین استیری اهتزاز متوسطه دوم موفقیان
محمدامین استیری پازل متوسطه دوم موفقیان
محمدامین استیری اهتزاز متوسطه دوم موفقیان
نیلوفر بیات کیک دارچینی متوسطه اول شاهد زکیه
مهدیس فریدی نور تخم مرغ نقره‌ای متوسطه اول فرزانگان۲ همدان
مهدیس فریدی نور درس آزاد متوسطه اول فرزانگان۲ همدان
مهدیس فریدی نور میراث متوسطه اول فرزانگان۲ همدان