ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
علیرضا کهرمی 10 عدد انیمیشن انتخاباتی(عسل مثل) ابتدایی شهیدکاوه مشهد
آریانامریدی 112 متوسطه اول گلستان
آریانامریدی 115 متوسطه اول گلستان
آریانامریدی 125 متوسطه اول گلستان
آریانامریدی 125 متوسطه اول گلستان
آریانامریدی 125 متوسطه اول گلستان
فاطمه هوشمند 13:30 متوسطه دوم بانوان قفلی
فاطمه هوشمند 13:30 متوسطه دوم بانوان قفلی
زهرا اصغری 17 ساله در 17 دقیقه نیمه شب متوسطه دوم نمونه فرهنگ مهشید مصلی نژاد
پینار جباری سابق ۲۲ بهمن متوسطه اول استعدادهای درخشان فرزانگان بناب
فاطمه بابائی ۲متر ناقابل متوسطه دوم نمونه دولتی شهدا
محمدمهدی کهرمی 6 انیمیشن درمورد حجاب و غدیر و انتخابات متوسطه اول امام رضا
سیده فاطمه موسوی 6 نکته برای فضای مجازی متوسطه دوم استعدادهای درخشان
آراد لطفی 7 آبان چه روزیه ابتدایی بهار
امیر صدیقی CONTACT تماس هنرستان هنرستان صداو سیما