ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
یگانه محمدی گونه های گیاهی و جانوری زمین متوسطه اول شاهد دیزآباد
بیتا رحیم زاده مستند سیاره زمین ابتدایی شهید اول
هاجرعبیات پوستر متوسطه اول هدایت
نرگس رستمی خطرات سیارک ها برای زمین متوسطه اول شاهد دیزآباد
زینب دیزابادی تغییرات آب و هوایی متوسطه اول شاهد دیزآباد
سهیلا ابراهیمی مسائل و مشکلات تهدید کننده سیاره زمین متوسطه اول شاهد دیزآباد
یاسمن دیز آبادی زلزله و آتشفشان متوسطه اول شاهد دیزآباد
عطیه رحیمی نیکو بعد از کرونا ابتدایی قائمیه
نیایش زمانی مستند سیاره زمین ابتدایی شهیداول
ستاره رستمی بخند،امسال سال ماست متوسطه دوم علمی
ریحانه سادات حسینی مستند سیاره زمین متوسطه اول شاهد
ریحانه سادات حسینی نه گفتن به سیگار متوسطه اول شاهد دیز آباد
نرگس محمدی آشنایی با سیاره زهره متوسطه اول شاهد دیزآباد
سروش دارابی آدم فضایی ابتدایی آزادگان پویینگ
ریحانه سادات حسینی مستند سیاره زمین متوسطه اول شاهد دیز آباد