ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
مینا ترکاشوند مهربانی متوسطه دوم اخترفرپور
مینا ترکاشوند گذرزمان متوسطه دوم اخترفرپور
مینا ترکاشوند فضای مجازی ومعایب آن متوسطه دوم اخترفرپور
مینا ترکاشوند زندگی دوباره متوسطه دوم اخترفرپور
ارشیا فاضلی مقدم کلمه ابتدایی اخوان
ارشیا فاضلی مقدم عشق بازیگری ابتدایی اخوان
ارشیا فاضلی مقدم کلمه ابتدایی اخوان
ارشیا فاضلی مقدم پاداش خوبی ابتدایی اخوان
کیا جعفری زاده قدرت ابتدایی اخوت
الناز سعادت دوست رد دست تو متوسطه اول ادب
برهان بهرامی شیر نادان روباه زرنگ ابتدایی ادیبان
برهان بهرامی شیر نادان روباه زیرک ابتدایی ادیبان
آیدا غدیرپور مشاغل ابتدایی اروند دخترانه
سنا شیدائی منتظر واقعی متوسطه اول ازادگان
محمدپارسا پریشان سیاره ای برای زندگی متوسطه اول اژه ای 1