ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
محمد حسین زاده تلاش مورچه متوسطه اول آزادگان
محمد حسین زاده نماهنگ نماز جمعه متوسطه اول آزادگان
محمد حسین زاده اردی در محرم متوسطه اول آزادگان
فاطمه سها خسروی 1.زیبا ترین چشم ها / 2. سبک زندگی کرونا متوسطه دوم آزادگان
فاطمه سها خسروی سبک زندگی کرونا متوسطه دوم آزادگان
سینا دارابی نیمه گمشده ابتدایی آزادگان پونک
سروش دارابی آدم فضایی ابتدایی آزادگان پویینگ
امیر مهیار مشیری افشار چه کسی فکر میکرد چنین شود؟ متوسطه دوم آزادی
مهدی حمادی زود باوری متوسطه اول آزادی ملت
مهدی حمادی معلم بی اعصاب متوسطه اول آزادی ملت
مهدی حمادی سرباز متوسطه اول آزادی ملت
فاطمه حلاج یک شاخه گل هنرستان آفرینش
فاطمه حلاج ارزش عمر هنرستان آفرینش
فاطمه حلاج یک انتخاب،یک آینده هنرستان آفرینش
مهتاب مینابی شادی او متوسطه دوم آل یاسین