ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
فاطمه رحیم زاده کرونا و روز های قرنطینه متوسطه دوم آرتا
صبا پورمظاهری قرنطینه متوسطه دوم آرتا
روژینا منوچهری دکمه متوسطه دوم آرتا
صبا پورمظاهری ارزهای دیجیتال متوسطه دوم آرتا
صبا پورمظاهری کرونا متوسطه دوم آرتا
صبا پورمظاهری مسیر متوسطه دوم آرتا
صبا پورمظاهری بیسکوییت مادر متوسطه دوم آرتا
فاطمه رحیم زاده برداشت متوسطه دوم آرتا
صبا پورمظاهری قضاوت ممنوع متوسطه دوم آرتا
صبا پورمظاهری دکمه متوسطه دوم آرتا
روژینا منوچهری خواب واقعی متوسطه دوم آرتا
ملیکا عبدالهی قضاوت متوسطه دوم آرمان بهرامیان
ثنا مهدی به رنگ محبت هنرستان آرمان بهرامیان
امیر مهدی منتهایی پدر پیر فلک متوسطه دوم آرمان نو
عسل عباسی رنگ شده متوسطه دوم آرمینه مصلی نژاد