ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه
علی جعفری موش شکمو ابتدایی معارف2
الناز مهرابی مقاومت متوسطه دوم نخبگان
کیانا مرادی کرونا ابتدایی ۱۳ آبان
فاطمه موگویی پاریس کوچولو متوسطه دوم هنر های زیبا
یکتا خانجانی تدریس زبان انگلیسی هشتم متوسطه اول شهید فیاض بخش
سارا عابدی آزمایش ابتدایی کشاوری
علی جلالیان صندوق مهربانی متوسطه اول غیر دولتی مصباح الهدی
صالح حسینی پیک متوسطه دوم امام رضا
سارا عابدی ماسک مهربانی ابتدایی کشاوری
صبا آقابزرگ کِلک متوسطه دوم سوره
فاطمه امینی پور جزیره فروت متوسطه اول فرزانگان ۳ شهید شکفته
محمدحسین اکبری فیلم کوتاه خائن 50ساله (مسئول خائن) متوسطه دوم علامه شعرانی
فاطمه امیری طبیعت مهربان متوسطه اول فرزانگان 2
محمدحسین اکبری فیلم کوتاه خائن 50ساله (مسئول خائن) متوسطه دوم علامه شعرانی
الناز مهرابی مقاومت متوسطه دوم نخبگان