ارسال کننده نام اثر مقطع مدرسه جشنواره
مهدیس فریدی نور کنار درختان بمان متوسطه اول فرزانگان۲ همدان جشنواره عکس
مهدیس فریدی نور تنها ترین درخت متوسطه اول فرزانگان۲ همدان جشنواره عکس
مهدیس فریدی نور کاج هم می‌خندد متوسطه اول فرزانگان۲ همدان جشنواره عکس
مهدیس فریدی نور زمین برگ متوسطه اول فرزانگان۲ همدان جشنواره عکس
مهدیس فریدی نور دست طبیعت متوسطه اول فرزانگان۲ همدان جشنواره عکس
مهدیس فریدی نور زندگی در تقارن متوسطه اول فرزانگان۲ همدان جشنواره عکس
مهدیس فریدی نور صف سرو متوسطه اول فرزانگان۲ همدان جشنواره عکس
مهدیس فریدی نور بوته نارنجی متوسطه اول فرزانگان۲ همدان جشنواره عکس
مهدیس فریدی نور شاخه ها تا آسمان متوسطه اول فرزانگان۲ همدان جشنواره عکس
مهدیس فریدی نور شب متوسطه اول فرزانگان۲ همدان جشنواره عکس
مهدیس فریدی نور پرواز برگ‌ها متوسطه اول فرزانگان۲ همدان جشنواره عکس
مهدیس فریدی نور سرو تنها متوسطه اول فرزانگان۲ همدان جشنواره عکس
مهدیس فریدی نور سرو زیبا متوسطه اول فرزانگان۲ همدان جشنواره عکس
مهدیس فریدی نور پژمرد زیبا متوسطه اول فرزانگان۲ همدان جشنواره عکس
مهدیس فریدی نور از درون سرو متوسطه اول فرزانگان۲ همدان جشنواره عکس