آثار جشنواره چهارم :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
نیلوفر صفری زنجانی قاصدک جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم شهید هداوند
راضیه ابراهیمی قاصدک جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان سیدعلی اکبر سالاری
امیرحسین خیری قاصدک جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم توحید
روژینا کاظم نژاد قاصدک جشنواره نقاشی نقاشی مدادرنگی ابتدایی عدالت
یگانه گوهری قاصدک جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان بجنورد
رقیه رییسی قاصدک جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان هنرهای‌زیبا
سعیده داودی قاصدک جشنواره عکس عکاسی داستانی متوسطه اول هاجر تهران
مهدی وجدانی نوذر قاصدک جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم شهید علیرضا حاجی بابایی
فاطمه فرجی قاصدک جشنواره عکس عکاسی طبیعت هنرستان هنرستان نمونه دولتی نیکان
علی نادری ترکمانی قاصدک جشنواره عکس عکاسی طبیعت ابتدایی شاهد نیکنامی
گیشا یاری قاصدک جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم نور
ریحانه علی پناهی قاصدک جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان 3 کرج
زهرا جلیلی قاصدک آرزو جشنواره عکس عکاسی داستانی ابتدایی عفت
بیتا ابراهیمی قاصدک آرزو جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول شهید شکفته مشهد
فاطمه غفوری قاصدک بر روی چمن جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم اسوه

آثار جشنواره های قبل :

ارسال کننده نام اثر جشنواره دسته بندی مقطع مدرسه
زهرا جباری سابق جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان بناب
ژینا محسنی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان مرودشت
ژینا محسنی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان مرودشت
فاطمه پاکزاد جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه اول فرزانگان ۳ مشهد شهید شکفته
ژینا محسنی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان مرودشت
زهرا جباری سابق جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول فرزانگان بناب
ژینا محسنی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان مرودشت
ژینا محسنی جشنواره عکس عکاسی طبیعت متوسطه دوم فرزانگان مرودشت
رومینا ترکیان “Dali” جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم هنرستان سوده تهران
بیتا محرابی •بیتا• گنجشک جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول زهرا نظام مافی تهران
بیتا محرابی •بیتا•پرنده جشنواره نقاشی نقاشی سیاه‌قلم متوسطه اول زهرا نظام مافی تهران
سارینا سلیمانی فر ❤️ جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان راه روشن تهران
سارینا سلیمانی فر ❤️ جشنواره عکس عکاسی معماری هنرستان راه روشن تهران